Historia Life Settlements na osi czasu

Historia Life Settlements w USA na osi czasu

Ubezpieczenia na życie w USA, w odróżnieniu od Europy, są jednym z najważniejszych   elementów amerykańskiego systemu finansowego od początku jego rozwoju w XIX w.

Polisa na życie jest cennym aktywem. Zapewnia korzyści finansowe bliskim, przedsiębiorstwom i innym beneficjentom, którzy w momencie przedwczesnej śmierci ubezpieczonego mogliby doświadczyć trudności finansowych.

1911

Sąd Najwyższy USA wydał precedensowy wyrok w sprawie Grigsby v.Russell. Sąd orzekł, że polisa na życie jest takim samym zbywalnym aktywem jak każdy inny. Właściciel może nim dowolnie dysponować.

1980

W czasie epidemii AIDS wiele osób nieuleczalnie chorych i potrzebujących pieniędzy na leczenie pozbywało się swoich polis na życie. Inwestorzy nabywający polisy na rynku wtórnym zapewniali w ten sposób ubezpieczonym środki na leczenie

1993

Krajowe Stowarzyszenie Ubezpieczycieli – National Association of Insurance Commissioners’ (“NAIC”) – doprowadziło do uchwalenia modelowej ustawy regulującej rynek wtórny polis na życie- Living Benefits Model Act. Ten akt prawny stał się prekursorem przepisów obowiązujących dziś w branży Life Settlements.

1994

Powstaje organizacja Viatical Association of America (VAA) jako fundacja non profit działająca na rynku viatical settlements.

1998

NAIC Model act przyjęty w 1993 został zmodyfikowany.

Koniec lat 90.

Seniorzy odkrywają nową możliwość sprzedaży niepotrzebnego im już ubezpieczenia na życie. Znajdują rozwiązanie swoich problemów finansowych poprzez sprzedaż swoich polis na życie na rynku wtórnym. Osoby powyżej 65. roku życia mogą teraz sprzedawać polisy na uregulowanym rynku wtórnym zamiast je przedwcześnie zrywać lub przedstawiać do wykupu za nieznaczną sumę towarzystwu ubezpieczeniowemu.

2000

 The National Conference of Insurance Legislators (NCOIL) przyjęła nową ustawę regulującą rynek Life Settlements. Organizacja VAA zmieniła swoją nazwę na Viatical and Life Settlement Association of America (VLSAA).

2001

Zakup polis ubezpieczeniowych na życie od osób starszych stał się powszechnie znany jako „life settlements”. Ustawa NAIC Model Act przyjęta w 1993 została gruntownie zmieniona. Dodano nowe rozdziały zapobiegające nadużyciom i oszustwom na rynku wtórnym ubezpieczeń na życie. Zmiany obejmowały dodanie pojęcia „life settlements” do definicji viatical settlemets oraz regulacje dotyczące zachowania poufności. Wprowadzono przepisy regulujące pozycję inwestora w transakcjach.

2005

Rynek Life Settlements zanotował dynamiczny wzrost i osiągnął obroty ok 5 mld USD. Sprzedaż polis została uregulowana w 25 stanach USA. Seniorzy uzyskali możliwość uzyskania znacznie większych sum przy sprzedaży polis na rynku wtórnym niżby mogli uzyskać w opcji wykupu polis przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wciąż jednak wielu ubezpieczonych nie miało świadomości o możliwości odsprzedaży polisy. VLSAA podjęła decyzję o zmianie nazwy na Life Insurance Settlement Association (LISA).

2006

Przeprowadzono nowe badania, które udokumentowały istotną możliwość zwiększenia świadomości rynku finansowego w zakresie Life Settlements. W marcowym numerze branżowego periodyku Agent’s Sales Journal  informowano, że 6 na 10 agentów nie wiedziało wystarczająco dużo o Life Settlements oraz, że 71% z nich było zdania, że Life Settlements mogą przynieść korzyści ich klientom jako narzędzie planowania finansowego. W czerwcu odbył się pierwszy w historii Miesiąc Świadomości promujący zwiększenie zainteresowania Life Settlements.

2007

35 stanów USA w czerwcu przyjęło ustawę modelową NAIC regulującą rynek wtórny ubezpieczeń na życie Life Settlements. Zmieniona ustawa wzmocniła ochronę konsumentów i rozwiała obawy dotyczące tzw. STOLI “stranger‐originated life insurance” poprzez wprowadzenie pięcioletniego zakazu sprzedaży polis ubezpieczenia na życie. Transakcje STOLI polegają na zakupie polis ubezpieczeniowych na życie wyłącznie w celu ich natychmiastowej odsprzedaży.W listopadzie NCOIL przyjął nowelizacje swojej ustawy dot. Life Settlements, która opisała STOLI i zakazała takich praktyk, oraz wprowadziła licencjonowanie dostawców i brokerów polis i określiła zakres informacji ujawnianych właścicielom polis.

W grudniu Sąd Najwyższy USA odmówił rozpoznania pozwu, który podważał prawo stanu do regulowania rynku Life Settlements. Decyzja ta oznaczała, że regulacje branży ubezpieczeniowej w zakresie Life Settlements pozostaną w kompetencjach poszczególnych stanów i nie będą rozpatrywane na szczeblu federalnym.

2008

Szacunkowa wartość obrotów na rynku Life Settlements osiągnęła 12 mld USD. Branża rozwijała się w  szybkim tempie. Na rynku pojawiło się wiele wyspecjalizowanych podmiotów i inwestorów instytucjonalnych. Coraz więcej stanów regulowało kwestie związane z Life Settlements podczas, gdy świadomość ubezpieczonych pozostawała ograniczona.

W listopadzie NCOIL poinformował, że następujące stany wprowadziły przepisy regulujące Life Settlements i ograniczające STOLI: Arizona, Connecticut, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Nebraska, Ohio, Oklahoma i West Virginia.

2009

Odpływ kapitału inwestorskiego ograniczył zdolność funduszy inwestujących w Life Settlements do nabywania nowych polis. Posiadacze odkupionych polis otrzymali ok 8 mld USD od towarzystw ubezpieczeń na życie. Badania przeprowadzone przez  Golden Gateway Financial, Inc. i Instytut Studiów Ubezpieczeniowych wykazały, że 80% seniorów posiada jakąś formę polisy na życie ale ponad połowa z nich nie zdawała sobie sprawy, że może być ona teraz sprzedana za gotówkę. Kryzys finansowy uwydatnił potrzebę znalezienia przez osoby starsze dodatkowej płynności finansowej w celu zwiększenia swojej emerytury.

2010

SEC ( Securities and Exchange Commision-odpowiednik KNF) i GAO wydały raporty dot. Branży Life Settlements. Conning Research & Consulting oszacował, że po raz trzeci z rzędu zmniejszyła się sprzedaż na rynku wtórnym ubezpieczeń na życie. Źródła kapitału nadal niechętnie odnosiły się do powrotu do tej klasy aktywów, a inwestorzy koncentrowali się raczej na ograniczaniu kosztów zagrożonych portfeli niż na nabywaniu nowych polis.

Posiadacze odkupionych polis otrzymali ok 3,8 mld USD od towarzystw ubezpieczeń na życie.

W listopadzie NCOIL przyjęła ustawę o przekazywaniu ubezpieczonym na życie informacji dot. rezygnacji z ubezpieczenia. Ustawa nakłada na ubezpieczycieli obowiązek pisemnego informowania ubezpieczonych osób powyżej 60. roku życia i/lub osób chronicznie chorych, nie mogących dalej opłacać składek ubezpieczeniowych, o istnieniu różnych opcji rezygnacji z polisy. Jedną z nich jest możliwość jej sprzedaży na rynku wtórnym.

2011

Wraz z dojrzewaniem branży rynki kapitałowe wznowiły swoje zainteresowanie Life Settlements. Rynek odrodził się wraz z powrotem dużych inwestorów instytucjonalnych i uznania Life Settlements za sektor przejrzysty i dobrze uregulowany. Duże wysiłki podejmowane przez NCOIL oraz LISA w  zakresie edukacji ubezpieczonych, przedstawiania alternatywnych możliwości rezygnacji z polis, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom i ostrzegania przed nimi konsumentów przyniosły oczekiwane rezultaty.

2012

W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła liczba i wartość transakcji na rynku wtórnym polis. Jednak ta klasa aktywów nadal walczyła o pozyskanie nowego kapitału. Według Conning&Co. inwestorzy zainwestowali na rynku LS około 2 mld USD.

2013

W tym roku obserwuje się nadal oznaki stabilnego wzrostu branży.

Berkshire Hathaway, spółka inwestycyjna założona przez Warrena Buffetta po raz pierwszy od 2006 roku powróciła do inwestycji na tym rynku kupując portfel polis na sumę 300 mln USD (wartość nominalna polis na życie). Raport AAP dot. rynku Life Settlements Market Update wskazuje, że wewnętrzna stopa zwrotu na tym rynku osiągała poziom kilkunastu procent („were in the high-teens”) podczas gdy inne instrumenty przynosiły zaledwie minimalne stopy zwrotu.

Według The Deal Pipeline w 2013 łączna wartość nominalna kontraktów na rynku Life Settlements wzrosła do 2,57 mld USD.

2014

Rynek Life Settlements nadal wykazuje oznaki stabilizacji po okresie znacznego spowolnienia w  czasie kryzysu finansowego w latach 2009-2010. Wolumen transakcji niestety spadł do poziomu 1,65 mld USD.

Conning&Co. prognozuje obroty tego rynku w latach 2014-2023 na około 180 mld USD.

2016

The Deal oddział firmy TheStreet, Inc. (NASDAQ: TST) opublikował badania rynku Life Settlements za 2016 rok. Okazało się, że w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wolumenu transakcji o 47%. Liczba sprzedanych polis wzrosła do 1650 szt. z 1123 w roku 2015. Całkowita nominalna wartość zakupów wzrosła do 2,14 mld USD w porównaniu z 1,65 mld w roku poprzednim. Działania marketingowe i reklama telewizyjna zaczęły docierać do coraz większej liczby seniorów, którzy zrozumieli, że sprzedaż polis na rynku wtórnym jest legalna od ponad stu lat.

2018

„W 2017 i przez pierwszą połowę 2018 roku rynek Life Settlements wykazywał rosnącą siłę” – stwierdził Scott Hawkins, dyrektor ds. badań nad ubezpieczeniami w Conning&Co.-„Liczba nowych kontraktów LS rośnie. Ekspansja geograficzna, pozyskiwanie nowego kapitału i sprzedaż portfeli polis na życie to wiodące trendy na rynku”.

„Wzrost liczby inwestorów wchodzących na ten rynek jest skutkiem długotrwałego utrzymywania się niskich stóp procentowych, tendencji do ciągłych alokacji inwestycji w kierunku uzupełniania portfeli alternatywnymi klasami aktywów nieskorelowanych z rynkiem kapitałowym. Stabilny wzrost zainteresowania tym rodzajem inwestycji wynika z lepszego zrozumienia przez inwestorów stabilności i minimalnego ryzyka związanego z tą klasa aktywów, korzystnych regulacji podatkowych oraz trendów demograficznych napędzających rosnącą podaż”-twierdzi Steve Webersen, szef działu badań ubezpieczeniowych Conning&Co.

 

Źródła:

  1. https://www.lisa.org/industry-resources/life-settlement-industry-timeline
  2. https://www.prnewswire.com/news-releases/conninglife-settlements-market-growth-continues-into-2018-300743852.html
  3. https://www.prnewswire.com/news-releases/life-settlement-market-decreases-in-2014-300097268.html
  4. https://www.prnewswire.com/news-releases/market-volume-continues-to-surge-2016-busiest-year-in-secondary-market-since-2009-300467074.html
  5. https://www.lisa.org/industry-resources/history-of-life-settlements-in-the-us