SŁOWNIK POJĘĆ

Broker rynku wtórnego

pośrednik ubezpieczeniowy, osoba lub organizacja zajmująca się profesjonalnie serwisem i pośrednictwem w zakresie transakcji zakupu/sprzedaży polis na rynku wtórnym. Broker nie jest związany z żadnym zakładem ubezpieczeń. Reprezentuje osobę lub firmę, od której otrzymuje wynagrodzenie. W USA podlega kontroli US Securities and Exchange Commission (SEC) (odpowiednika polskiej KNF)

Cedent (ang. cedent, transferrer)

osoba przenosząca za określone wynagrodzenie swoje prawa i obowiązki z umowy na nabywcę (cesjonariusza), na rynku wtórnym polis inaczej sprzedający.

Cesja (ang. cession, transfer)

przelanie praw wynikających z umowy na osobę trzecią, w kontekście rynku wtórnego polis jest to sprzedaż polisy, umowa przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia.

Cesjonariusz

osoba lub instytucja, na rzecz której ubezpieczony w umowie cesji przeniósł swoje prawa, na rynku wtórnym polis inaczej inwestor, osoba, która za odpowiednią opłatą przyjmuje prawa i obowiązki cedenta z umowy ubezpieczenia.

Horyzont inwestycji

przewidywany i akceptowany przez inwestora czas na jaki może „zamrozić” pieniądze. Nie jest on tożsamy z faktycznym okresem inwestycji, który może być dłuższy albo krótszy. Na rynku wtórnym polis na życie jest to wskazany w ekspertyzach medycznych czas dalszego trwania życia osoby ubezpieczonej (ang. Life Expectancy Certificate).

Inwestor

inaczej kupujący polisę (cesjonariusz), osoba na którą w wyniku umowy sprzedaży zostają przeniesione prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia.

Koszty akwizycji

włącza się do nich przede wszystkim koszty badań lekarskich i ekspertyz medycznych, obsługi prawnej, koszty bankowe powiernika, a także promocji i reklamy związanej ze sprzedażą polis na rynku wtórnym.

Lapse

angielski termin „lapse” oznacza w języku polskim wygaśnięcie umowy ubezpieczeniowej związane z faktem nieopłacenia składek. Okres nieopłacenia składki , po którym polisa zostanie „zlapsowana” zależy od warunków umowy.

Polisa (ang. insurance policy)

dokument wystawiony przez ubezpieczyciela stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz jej warunki.

Polisa na całe życie (ang. Whole Life )

polisa ochronna zawierana bez oznaczenia trwania końca ochrony. Świadczenie z takiej polisy jest pewne, niepewny jest jedynie moment tej wypłaty

Rynek pierwotny polis

rynek umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy zakładami ubezpieczeń a klientami.

Rynek wtórny polis ( ang.Life Settlements)

rynek transakcji odpłatnych cesji polis pomiędzy sprzedającymi (dotychczasowymi ubezpieczającymi) a inwestorami (nowymi ubezpieczającymi), zawieranych w celu osiągnięcia zysków z zainwestowanych w polisy środków finansowych.

Roczna stopa zwrotu (ang. p.a.)

określa roczne, rzeczywiste zyski z inwestycji.

Sprzedający

tu inaczej cedent, osoba, która przenosi odpłatnie swoje prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia

Sprzedaż polisy (p.cesja)

inaczej cesja polisy, w sensie prawnym przeniesienie praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia na inwestora,

Stopa zwrotu

określa rzeczywisty zysk z inwestycji w polisę z rynku wtórnego, wyrażony w procencie do zainwestowanych środków.

Świadczenie ubezpieczeniowe

kwota jaką zakład ubezpieczeń wypłaca w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Umowa Sprzedaży

w przypadku sprzedaży polis na rynku wtórnym to dokument odpłatnej cesji polisy wraz z towarzyszącymi mu załącznikami

Ubezpieczający

strona umowy ubezpieczenia, m.in. zobowiązana do uiszczania składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczony

osoba, której życie objęto ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczyciel

towarzystwo ubezpieczeniowe, które zawarło umowę ubezpieczenia z ubezpieczającym.

Uposażony (uprawniony)

osoba uprawniona do otrzymania świadczenia od Ubezpieczyciela w przypadku ziszczenia się wypadku ubezpieczeniowego, występujący tylko w umowach, w których przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

Wartość polisy

kwota wskazywana przez towarzystwo ubezpieczeniowe jako bieżąca wartość środków zgromadzonych na polisie.

Wykup polisy

zwrot części wpłaconych środków ubezpieczonemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w wypadku wcześniejszej rezygnacji z umowy. Jest to kwota równa sumie wpłaconych składek pomniejszona o koszty prowadzenia ubezpieczenia i o koszty likwidacji polisy.

Wypadek ubezpieczeniowy

jest to przewidziane w umowie ubezpieczenia zdarzenie losowe, wystąpienie którego powoduje powstanie obowiązku wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego związana jest ekspektatywa (oczekiwanie prawne), która przeradza się w wierzytelność. W przypadku polis na życie jest to zgon ubezpieczonego.

Zakup polisy

w kontekście rynku wtórnego polis rozumiany jako inwestycja w polisę, w sensie prawnym jest to wstąpienie w prawa i obowiązki ubezpieczającego w wyniku dokonania cesji polisy.