Istnieją różne ryzyka związane z tym rodzajem inwestycji. Różnią się one od ryzyk związanych z rynkiem kapitałowym. Przede wszystkim minimalne jest ryzyko utraty kapitału. Brak też ryzyka zmienności w czasie trwania inwestycji.

 

Ryzyko dłuższego przeżycia.

Składki we wszystkich zakupionych polisach muszą być zagwarantowane z góry za okres szacowanej długości życia (plus dwa lata dodatkowej rezerwy). W przypadku, gdy ubezpieczona osoba będzie żyła dłużej niż prognozowano (plus 24 dodatkowe miesiące), nabywca będzie zobowiązany do opłacania swojej części składek (zostanie zawiadomiony na 60 dni przed końcem umowy).

Przykładowo, nabywca będący właścicielem 20% danej polisy będzie zobowiązany do opłacania 20% składki we właściwym terminie, wraz ze związanymi z tym kosztami administracyjnymi.

Wynika stąd dodatkowe ryzyko związane z brakiem opłaty swojej części składki przez wszystkich inwestorów. Mamy wtedy do czynienia z tzw. LAPSE-m polisy (wygaśnięciem umowy ubezpieczeniowej związanym z nieopłaceniem składek)

Polisa trwa dłużej, niż przewidywano w prognozie.

Staramy się minimalizować to ryzyko zlecając dodatkowo ocenę amerykańskiej prognozy doświadczonym ekspertom medycznym z Niemiec i Szwajcarii. Następnie dodajemy do niej jeszcze 24 miesiące dodatkowej rezerwy. W celu wybrania polisy o określonych parametrach przeprowadzamy ich wewnętrzną analizę prawną i ekonomiczną. Jednakże oszacowanie długości przeżycia jest tylko prognozą. Zawsze może zdarzyć się wyjątek.

Ryzyko płynności

W przypadku tego rodzaju polis mamy do czynienia z aktywem niepłynnym. Inwestor jest zobligowany do oczekiwania na realizację polisy. Istnieje jednak możliwość wycofania 100% kapitału (po potrąceniu kosztów adm. w wysokości 150USD niezależnie od wielkości zaangażowania w daną polisę) po upłynięciu prognozowanego w umowie czasu trwania polisy.

Ryzyko niewypłacalności.

Oferujemy tylko polisy wystawione przez renomowane towarzystwa ubezpieczeniowe. W ciągu 150 lat historii tego typu ubezpieczeń w USA nie jest znany ani jeden przypadek niewypłacenia świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. Wiele stanów USA ustanowiło fundusze gwarancyjne na pokrycie zobowiązań do 500 000 USD na polisę. Istnieje także system reasekuracji firm ubezpieczeniowych. Mamy jednak do czynienia ze znikomym ryzykiem, iż firma ubezpieczeniowa upadnie w takich okolicznościach, że państwowy fundusz gwarancyjny nie będzie w stanie spłacić jej zobowiązań.

Ryzyko walutowe.

Zarówno zakup jak i wypłata świadczeń z tytułu śmierci są dokonywane w dolarach amerykańskich. Ponieważ nie da się przewidzieć kursów walut w momencie zapadalności, istnieje ryzyko walutowe dla nabywców, którzy wymienią wypłacone świadczenia na inną walutę.

Pełen opis ryzyka możemy przesłać mailem lub omówić telefonicznie.