Ryzyko inwestowania w Life Settlements

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że ryzyka związane z tą inwestycją są zupełnie odmienne od tych występujących na rynkach kapitałowych. Prawdopodobieństwo obsunięcia zainwestowanego kapitału jest znikome. Life Settlements nie jest skorelowany z tradycyjnymi rynkami i klasami aktywów. Inwestor z góry wie (z wysokim prawdopodobieństwem) ile zarobi na inwestycji.

 

 

 

 

Ryzyka związane z inwestycją w LS można podzielić na trzy grupy:

  1. Ryzyko systemowe, związane z amerykańskim rynkiem ubezpieczeń na życie.
  2. Ryzyka szczegółowe-dotyczące polis
  3. Ryzyko kursowe- dotyczące inwestorów spoza USA.

Ad 1. Ryzyko niewypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Amerykański rynek ubezpieczeń na życie jest bardzo dobrze nadzorowany i regulowany. Podobnie jak w sektorze bankowym towarzystwa ubezpieczeń na życie (Life Insurance Company) muszą sprostać wymagającym kryteriom kapitałowym, utrzymania odpowiednich wskaźników wypłacalności na wymaganym przez nadzór poziomie, sposobie inwestowania składek, przejrzystości finansów czy obowiązkowi reasekuracji.

Odsyłam do raportu Life Insurers Fact Book 

Wielkość rynku ubezpieczeń na życie w USA w 2019 r –Tabela 1.2. str 3.

Nigdy w długiej historii tego rynku nie zdarzyło się, aby firma ubezpieczeniowa zaliczana do czołówki w branży zbankrutowała. Znany jest przypadek problemów AIG z czasów ostatniego kryzysu finansowego jednak do bankructwa było daleko.

Z zasady ryzyko inwestora nabywającego polisę na rynku wtórnym jest takie samo jak ryzyko obywatela USA ubezpieczającego się w towarzystwie ubezpieczeniowym o wysokim ratingu.

Oceny towarzystw dokonuje AM Best Company agencja ratingowa specjalizująca się w branży ubezpieczeniowej.

 

Fundusze specjalizujące się w Life Settlements inwestują w polisy wystawione wyłącznie przez towarzystwa o ratingu B+ do A++.

Istnieje jednak minimalne ryzyko, że firma ubezpieczeniowa która udostępniła polisę do odkupienia nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec nabywców polisy. Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne w wielu stanach USA posiadają środki na pokrycie zobowiązań upadłej firmy ubezpieczeniowej.

Ryzyko odstąpienia od umowy towarzystwa ubezpieczeniowego

Oznacza to odmowę ubezpieczyciela wypłaty świadczenia pośmiertnego. Może się to zdarzyć z powodu wadliwego sposobu zawarcia ubezpieczenia np.braku interesu ubezpieczeniowego, lub innego oszustwa w momencie zawarcia umowy tzw.STOLI (pisze o tym dr. M.Marszelewski w swoim artykule). Z uwagi na zmiany w prawie dotyczącym rynku wtórnego takie sytuacje ostatnio prawie się nie zdarzają.

Biorąc powyższe pod uwagę można śmiało stwierdzić, że ryzyko systemowe inwestycji w Life Settlements jest niewielkie.

Ad 2. Ryzyko długowieczności, ryzyko płynności.

Ryzyko długowieczności oznacza, że ubezpieczony może żyć dłużej niż przewidywano. Może to być powodem wydłużenia okresu opłacania składki ubezpieczeniowej. Jest to największe ryzyko w LS i wynika przede wszystkim z niedokładnych (zbyt krótkich) prognoz medycznych („oczekiwana długość życia” lub Life Expectancy „LE”). Przyczyny to błędna diagnoza, pojawieniem się nowoczesnych procedur medycznych (nieistniejących w czasie sporządzania LE), przyczyny naturalne.

Aktuariusze medyczni (Medical Underwriter) w USA.

Obecnie istnieją cztery firmy, które zapewniają zdecydowaną większość prognoz medycznych dla rynku wtórnego ubezpieczeń na życie. Są to:

ITM (ITM TwentyFirst LLC, dawniej 21st Services LLC),

AVS (AVS Underwriting LLC),

Fasano (Fasano Associates Inc)

LSI (Longevity Services Inc, dawniej EMSN.

Dysponują oni bogatymi, największymi na świecie bazami danych dotyczących ubezpieczonych, ich stanu zdrowia, śmiertelności w wyniku różnych chorób. Stosują statystyczne metody analizy i mają dostęp do solidnie wykonywanych, aktualnych diagnoz.

Każdy z tych czterech głównych aktuariuszy medycznych działa na rynku od co najmniej 18 lat i każdy z nich na przestrzeni lat aktualizował swoje tabele śmiertelności i / lub metody tworzenia prognoz. Aktualizacje spowodowały ogólne wydłużenie szacowanej długości życia, oraz wzrost dokładności wykonywania tych szacunków (p.tabela 1).

P.Tabela 1 str. 6 – A/E ratios  z obszernego opracowania pt.“Empiryczne porównanie prognoz”   z 2017 r.

Przedstawione w niej są prognozy medyczne i ich dokładność na przestrzeni  lat 2008-2016 różnych aktuariuszy medycznych.

Ryzyko płynności jest pochodną ryzyka długowieczności.

Charakter rynku wtórnego polis na życie implikuje ryzyko płynności. Niektóre fundusze umożliwiają wycofanie się z inwestycji, ale wiąże się to z reguły z utratą niewielkiej części kapitału (do 15%) i kosztami administracyjnymi. Po osiągnięciu prognozowanego czasu dożycia (LE) w większości przypadków możliwe jest wycofanie się z inwestycji bez straty kapitału ponosząc jedynie koszty administracyjne.

AD 3. Ryzyko kursowe.

Dla inwestorów z Europy i Azji występuje zawsze ryzyko kursowe. Inwestycje na rynku Life Settlements dokonywane są w USD. Analogiczne ryzyko ponoszą biura maklerskie i osoby fizyczne inwestujący na Wall Street.

Podsumowanie.

Inwestycja w Life Settlements jest stosunkowo mało ryzykowna. Ponieważ tradycyjne rynki finansowe w niewielkim stopniu wpływają na branżę ubezpieczeń na życie, a zwrot z inwestycji nie jest skorelowany ze zwrotem z konwencjonalnych instrumentów, jest to odpowiednie narzędzie, często stosowane przez fundusze emerytalne lub fundusze hedgingowe. Służy ono do dywersyfikacji portfela. Dodatkowym bardzo ważnym atutem jest to, że prawdopodobieństwo utraty kapitału jest znikome.

Ryzyko kursowe to największa niewiadoma, lecz dotyczy ono także innych instrumentów finansowych denominowanych w USD.